Rebound

ORA+  jeugdzorgplus

contract

rebound dhg

Doelstelling ORA+:

 1. Jongeren met een gesloten machtiging worden bij aanvang geplaatst bij ORA+. ORA+ bereidt deze jongeren voor op deelname aan onderwijs op de Gangel, Beets en de AGL. Op deze wijze heeft ORA+ een voorportaalfunctie voor de andere delen van het HC.
 2. In sommige gevallen zullen jongeren door redenen niet doorstromen naar de andere delen van het HC en zullen ze of bij een andere onderwijsinstelling worden ingeschreven of worden uitgeschreven bij DHG

Kortdurend verblijf:

Sommige jongeren zullen kort verblijven op ORA+ en relatief snel doorstromen naar een ander deel van het HC. Het accent van de interventie van ORA+ is dan voornamelijk administratief en ten behoeve van de dossiervorming. Het achterhalen van schoolrelevante gegevens, het bepalen van het didactisch referentiekader (door het afnemen van methodegebonden en niet-methode gebonden toetsen), het schrijven van een PDO en IHP alsmede het opstarten van onderwijs ontlast de Gangel, Beets of de AGL van deze taken.

Langer durend verblijf:

Jongeren hebben door tal van redenen meer tijd nodig om te komen tot schooldeelname voldoende voor een overgang van ORA+ naar andere delen van het HC. Tijdens dit langer durend verblijf ligt het accent van de interventie van ORA+ voornamelijk op het pedagogische vlak. Onderwijs en trajecten worden opgestart met de wetenschap dat de periode van verblijf op ORA+ onduidelijk is en hiermee de doorstroom naar de andere delen van het HC niet op korte termijn zal plaatsvinden.

Verblijf zonder doorstroom naar het HC:

Bij het aflopen van een gesloten machtiging en de leerling wordt bij DHG uitgeschreven, stopt de schooldeelname aan het HC.

Een enkele leerling zal vanuit ORA+ kunnen doorstromen naar een ROC in de omgeving. De leerling zal dan uitgeschreven worden als leerling bij het HC.

Overgang ORA+ naar andere delen van het HC

 1. Scherp
  Een leerling wordt na een kennismakingsgesprek (met de orthopedagoog en zorgcoördinator of leerkracht van de Gangel, Beets of AGL) en na overdracht van alle relevante aanwezige (school)gegevens, direct geplaatst bij de Gangel, Beets of de AGL
 2. Gefaseerd
  Een leerling wordt na een kennismakingsgesprek met de orthopedagoog en zorgcoördinator of leerkracht van de Gangel, Beets of AGL en na overdracht van alle relevante aanwezige (school)gegevens gefaseerd geplaatst bij de Gangel, Beets of de AGL als de inschatting wordt gemaakt dat de leerling of zijn omgeving waar hij gaat instromen dat nodig heeft;
  Een leerling neemt gedoseerd en gecoördineerd deel aan lessen van de Gangel, Beets of AGL met als doel om de overgang geleidelijk aan plaats te laten vinden. Functionarissen maken met elkaar afspraken over de tijdstippen van evaluatie van de gefaseerde overgang en het doorstromen naar de Gangel, Beets of AGL.
 3. Onder begeleiding
  Begeleide overgang een mogelijke inzet vanuit ORA+. Er zijn een aantal redenen om deze inzet te plegen:
  • Bij het overbrengen van een leerling van het ene klimaat andere klimaat zal een leerling zich moeten aanpassen. Om de effecten van een gewenningsperiode te nivelleren kan het noodzakelijk zijn om een extra vorm van begeleiding in te zetten; De leerling wordt aan de hand van een functionaris van ORA+ de klas in gebracht
  • De aanwezigheid van een begeleider vanuit ORA+ zorgt voor een lange warme overdracht,  helpt de leerling contact te maken met zijn nieuwe omgeving en de leerling ontvangt hiermee in een nieuwe omgeving  begeleiding in de persoonswaarneming. Onder omgeving verstaan wij de leerlingen, leerkracht , schoolomgeving en het schoolsysteem. Door het vroegtijdig ondervangen van problemen en het signaleren van valkuilen verminderen onnodige conflicten en wordt de leerling (en ook andere leerlingen)  beschermd.
  • Door kennis te maken op de werkvloer zullen de functionarissen een inhoudelijke samenwerking aangaan ten behoeve van de leerling (en);In de warme overdracht kan de functionaris van ORA+ op basis van eerder doorgemaakte ervaringen met die leerling ter plekke de leerkracht van informatie voorzien die hij/zij nodig heeft voor zijn te plegen interventie
  • De groepsdynamiek  (door de komst van een nieuwe leerling) zal door bovengenoemde inzet en ondersteuning gemakkelijker te sturen zijn omdat functionarissen hierin kunnen samenwerken.
 1. In elkaars wereld
  ORA+ gaat met de AGL op sommige momenten samen lesgeven. Hierdoor zullen jongeren van de AGL les krijgen van docenten van ORA+ en omgekeerd. Door deze inzet zullen leerlingen op ORA+, in het AGL-traject, al kennismaken met docenten van de AGL.

Bepalingen:

 1. Zolang de overgang nog niet officieel bevestigd is door de orthopedagoog van de Gangel, Beets of AGL, blijft ORA+ verantwoordelijk voor de leerling. Dit blijkt het meest duidelijk uit het feit dat een leerling gedurende zijn verblijf op de Gangel, Beets of de AGL direct terug kan keren naar ORA+.
 2. ORA+ is verantwoordelijk, indien nodig, voor het leveren van een werkmap met voldoende schoolwerk.
 3. Het niveau waarop de jongere onderwijs volgt wordt gecontinueerd.
 4. De aanmelding verloopt altijd via de orthopedagoog van de Gangel, Beets of AGL.
 5. Begeleiding van de leerling bij doorstromen door ORA+
  Bij de doorstroom naar andere delen van het HC vindt er, in overleg met de orthopedagoog van de Gangel, Beets of de AGL met ORA+, door ORA+ extra zorg plaats in de vorm van de begeleide overgang; De leerling wordt aan de hand teruggebracht in de klas van herkomst of in een andere klas.

Stappenplan:

 1. ORA+neemt contact op met de Orthopedagoog van de Gangel, Beets of de AGL. De volgende afspraken worden gemaakt:
  • Wijze en tijdstip van doorstroom
  • Evaluatiemomenten
  • Afstemmen organisatietaken
 1. Orthopedagoog ORA+ mailt het PDO en IHP naar de orthopedagoog van de Gangel, Beets of AGL.
 2. Leerkracht ORA+ mailt de koude didactische informatie naar de zorgcoördinator of groepsleerkracht van de Gangel, Beets of AGL.
  • Lesinhoud en planning: weektaak / lesprogramma
  • Toetsen / toetsmomenten
 3. Groepsleerkracht ORA+ neemt contact op met zorgcoördinator of groepsleerkracht Gangel, Beets of AGL en plant tijdstip van warme overdracht
 4. Orthopedagoog Gangel, beets of AGL plant kennismakingsgesprek en geeft de datum en tijdstip door aan unitleider ORA+.
 5. Start overgang van de leerling op de Gangel, Beets of AGL.
 6. Evaluatie overgang tussen orthopedagoog Gangel, Beets of AGL en unitleider ORA+
  • Overgang bevestigen?
  • Ja?
  • Nee?      Nieuwe afspraken maken